HOTLINE: 02-716-1135, 080-5747667   |   HP: 089-615-2226
0
นโยบายและข้อกำหนด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ
ในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ “เรา” ในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ หมายถึง ไทยช้อป และ “ท่าน” หมายถึง ท่านผู้ซึ่งเป็นลูกค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้รวมกับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว ได้ประกอบกันขึ้นเป็นข้อสัญญาทั้งหมด ระหว่าง บริษัท ไทยช้อป อีคอมเมริซ์ จำกัด กับท่าน เพื่อการจัดส่งสินค้า และจะไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นอีกที่จะถูกนำมาใช้บังคับ สัญญาดังกล่าวนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เว้นแต่เราจะได้ตกลงเป็นหนังสือหรือโดยอีเมล์ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

ข้อมูลด้านลิขสิทธิ์ / เครื่องหมายการค้า
เว็บไซต์นี้ทั้งหมด สำเนา รูปภาพ โลโก เครื่องหมายบ่งบอก ข้อความ เนื้อหา และวิธีการพิเศษเฉพาะเพื่อการฉายแสดงสินค้าต่างๆ มีลิขสิทธิ์ โดย ไทยช้อป เครื่องหมายการค้าทั้งหมดซึ่งปรากฏในที่นี้ได้รับการรับรองแล้ว การอนุญาตให้ใช้เอกสารต่างๆ ซึ่งส่งออกไปจากเว็บไซต์นี้ และ/หรือ เซิร์ฟเวอร์ และภาพกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง อย่างมีข้อจำกัด ชื่อ Thaishope.com หรือชื่อใดๆ ของเครื่องหมายการค้า หรือ โลโก้ ต่างๆ ข้างต้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการโฆษณา หรือเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายข้อมูลนี้โดยปราศจากการอนุญาตเป็นหนังสือโดยเฉพาะเจาะจงก่อน ข้อมูลต่างๆ ซึ่งบรรจุอยู่ใน เว็บไซต์นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากการพิมพ์ ทางเทคนิค หรือการบรรยายรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าในที่นี้

ภาพต่างๆ
เราได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะแสดงภาพต่างๆ ของสินค้าให้ถูกต้องอย่างมากที่สุดตามที่ได้แสดงในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามภาพต่างๆ ที่ท่านเห็นจะขึ้นอยู่กับจอภาพของท่าน เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงภาพในจอภาพของท่านสำหรับรูปภาพต่างๆ เหล่านั้นจะถูกต้องเสมอไป.

การแก้ไขความผิดพลาดต่างๆ และ ความไม่ถูกต้อง ข้อจำกัดต่างๆ ในคุณภาพ
ขณะที่ ไทยช้อป ใช้ความพยายามโดยสมควร ที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ หรือ ความไม่ถูกต้อง และอาจไม่สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน ดังนั้น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือ ส่วนที่ถูกเว้นข้ามไปต่างๆ และที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับให้ทันสมัย ข้อความข่าวสารใด ณ เวลาใดก็ตามได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่ท่านได้ส่งคำสั่งซื้อของท่านแล้ว) โปรดทราบว่าความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือส่วนที่ถูกเว้นข้ามไปต่างๆ ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียด ราคา และจำนวนของสินค้าที่จะเพียงพอต่อการจัดส่ง เรายังคงสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดจำนวนสินค้า (รวมทั้งหลังจากที่ท่านได้ส่งคำสั่งซื้อของท่านแล้ว) เราขออภัยสำหรับความไม่สะดวกต่างๆ จากกรณีเหล่านี้ที่อาจเกิดขึ้นต่อท่าน หากท่านไม่พึงพอใจในการซื้อสินค้าของท่าน กรุณาดูนโยบายการคืนสินค้าของเราสำหรับรายละเอียดว่าจะขอคืนเงินได้อย่างไร

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ท่านต้องใช้ค่าเสียหาย และดำเนินการให้ ไทยช้อป และลูกจ้าง ผู้แทน ตัวแทน บริษัทเกี่ยวข้อง กรรมการ เจ้าหน้าที่บริษัท ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นต่างๆ (ต่อไปเรียกว่า "คู่สัญญาต่างๆ ") พ้นจากการได้รับความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงโดยปราศจากข้อจำกัด, ค่าทนายและค่าใช้จ่ายต่างๆ) ซึ่งเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องของบุคคลอื่น การทวงถาม หรือฟ้องร้องใดๆ ("การเรียกร้อง") ซึ่งเกิดขึ้นแก่ บุคคลใดก็ตามของ “คู่สัญญาฝ่ายต่างๆ” ซึ่งท่านได้ถูกกล่าวหาว่าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดของบรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้. หากท่านต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ ไทยช้อป ภายใต้หมวดนี้ ไทยช้อปจะมีสิทธิที่จะควบคุมการต่อสู้คดี การประนีประนอม และข้อตกลงต่อการเรียกร้องใดๆ โดยค่าใช้จ่ายของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องไม่ตกลงประนีประนอม หรือตกลงยินยอมโดยประการอื่นใดต่อการเรียกร้องใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจาก ไทยช้อป

ข้อจำกัดความรับผิด
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ไทยช้อป หรือบริษัทลูก บริษัทในเครือใดก็ตาม จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายต่อเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความเสียหายจากการใช้ การสูญเสียข้อมูล ขาดทุนทางธุรกิจหรือผลกำไร ในบางท้องถิ่นอาจไม่ได้อนุญาตให้มีการจำกัด หรือ ข้อจำกัดในความเสียหายจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายซึ่งเป็นผลติดตามมาหรือเกิดขึ้นจากสาเหตุหลัก ดังนั้น การจำกัดหรือข้อจำกัดข้างต้น อาจไม่ถูกนำมาใช้กับท่าน

ความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรม
โดยการยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ ท่านรับทราบว่าท่านมีอายุเกินสิบแปด (18) ปี แล้ว หากท่านอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี ท่านไม่สามารถทำการสั่งซื้อกับไทยช้อป ได้ หากไทยช้อป ได้รับความเสียหายหรือความสูญเสียอื่นใดเนื่องมาจากธุรกรรมซึ่งเข้าทำโดยผู้เยาว์ ไทยช้อป สงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งจ่ายเงินทดแทนสำหรับความสูญเสียดังกล่าวจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ดังกล่าวซึ่งดำเนินการการสั่งซื้อใดๆ กับ ไทยช้อป

การทำการคำสั่งซื้อ
ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อ โดยการเพิ่มรายการลงใน “Shopping Cart” บนเว็บไซต์และเลือกปุ่ม "Check Out" เมื่อท่านได้ส่งคำสั่งซื้อของท่าน เราจะออกใบรับแจ้งการสั่งซื้อให้แก่ท่านโดยทางอีเมล์ โดยการส่งคำสั่งซื้อหนึ่งๆ ถือว่าท่านทำคำเสนอถึงเราที่จะซื้อสินค้าซึ่งท่านได้เลือกไว้และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ ข้อมูลข่าวสารที่บรรจุในเว็บไซต์ของเราถือเป็นเพียงคำเชิญชวน ไม่มีข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ของเราที่จะถือได้ว่าเป็นหรือควรถือเป็นข้อเสนอของเราที่จะจัดส่งจัดหาสินค้าใดๆ ให้ท่าน อย่างไรก็ตามไทยช้อปจะใช้ความพยายามทุกอย่างที่จะจัดหาสินค้าให้แก่ท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าคำสั่งซื้อของท่านกำลังอยู่ในระหว่างการดำนินการโดยส่งคำยืนยันการสั่งซื้อผ่านอีเมล์ อย่างไรก็ตามไม่ถือเป็นการยอมรับข้อเสนอของท่านอย่างเป็นทางการจนกว่าคำสั่งซื้อของท่านได้ผ่านขั้นตอนภายในของเราที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำสั่งซื้อที่ได้รับ เพื่อจุดประสงค์การป้องกันการฉ้อฉลด้านบัตรเครดิตหรือการชำระเงิน ไทยช้อป และบริษัทในเครือ สงวนสิทธิที่ปฏิเสธการให้บริการ ยกเลิกบัญชี ลบออก หรือแก้ไขข้อความ หรือยกเลิกการสั่งซื้อโดยวิจารณญาณของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว เราจะยืนยันการยอมรับคำสั่งซื้อของท่านเมื่อเราส่งข้อความอีเมล์ยืนยันการส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อ หากเราไม่อาจดำเนินการหรือยอมรับคำสั่งซื้อของท่านหลังจากได้รับการชำระเงิน เราจะติดต่อท่านโดยทางข้อความอีเมล์หรือโทรศัพท์และหรือสื่ออิเล็คโทรนิคอื่นๆ

วิธีการจ่ายเงิน และ กระบวนวิธีปฏิบัติ
ธุรกรรมต่างๆ ได้ถูกดำเนินการผ่านการผ่าน https ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยใช้ IP Solutions International เป็นเกตเวย์ในการชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม ซึ่งหมายความว่าท่านได้รับการรับรองว่าข้อมูลที่อ่อนไหวต่างๆ ของท่านดังเช่นหมายเลขบัตรเครดิตเป็นต้น จะยังคงเป็นความลับอยู่เนื่องจากข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจะได้รับการเข้ารหัสในระดับ 128 บิต

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การสั่งซื้อกับไทยช้อป สินค้าทั้งหมด ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในรายการสินค้า

ราคา
ไทยช้อป จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดของที่จะจัดทำบัญชีรายการสินค้าด้วยราคาที่สามารถแข่งขันได้อย่างที่สุด ไทยช้อปสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนราคาสินค้า ซึ่งแสดงที่ เว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา

การจัดส่งสินค้าของท่าน
ภายในบังคับแห่ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ เราจะส่งให้แก่ท่านซึ่งสินค้าที่ระบุในการยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน เมื่อสิ่งของที่ถูกสั่งซื้อได้ส่งไปแล้ว เราจะส่งข้อความอีเมล์ยืนยันการส่งสิ่งของแต่ละรายการรวมทั้งหมายเลขเพื่อการติดตามสำหรับสิ่งของแต่ละรายการ

การส่งมอบสินค้าของท่าน
การส่งมอบตามคำสั่งซื้อของท่านจะทำโดยบริษัทรับส่งสินค้าและพัสดุชั้นนำซึ่งเราแต่งตั้งและเราอาจจัดเก็บเงินค่าส่งสินค้าพิเศษได้ตามที่พิจารณาว่าจำเป็น

นโยบายการคืนสินค้า
ท่านจะได้รับคืนในรูปเครดิตหรือเงินสด หากท่านเปลี่ยนใจเกี่ยวกับสินค้า ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการเลือกสินค้าผิด และไม่ได้ตรวจสอบและให้ข้อมูลที่ถูกต้องขณะทำการออกคำสั่งซื้อ

นโยบายคืนเงิน
ท่านจะมีสิทธิได้การดูแล โดยข้อแม้ว่าท่านต้องคืนสิ่งของแก่เราภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ่งของตามคำสั่งซื้อของท่านได้ถูกส่งไป สิ่งของจะต้องส่งคืนแก่เราในสภาพใหม่ พร้อมกับบรรจุหีบห่อและอยู่ในสภาพเดียวกับเมื่อท่านได้รับสิ่งของ ทั้งนี้ รวมถึงการส่งคืนการบรรจุหีบห่อเดิมรวมถึงฉลากและป้ายต่างๆ ที่ยังคงติดแนบอยู่พร้อมกัน หากสิ่งของที่ส่งคืนอยู่ในสภาพซึ่งเห็นได้ชัดว่าถูกใช้แล้ว กรณีเช่นนั้น ท่านอาจไม่ได้รับการคืนสินค้า สิ่งของที่เป็นเสื้อผ้าและเครื่องสวมใส่เท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่สามารถส่งคืนได้หากถูกสวมใส่แล้ว หรือแผ่นป้ายที่เย็บถูกนำออก แผ่นซีดีและดีวีดีไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้เว้นแต่ทำได้ตามกฎหมาย ค่าไปรษณียากรในการคืนสิ่งของถือค่าใช้จ่ายของท่าน เราจะออกใบยืนยันเป็นมูลค่าของสิ่งของนั้น ทันทีซึ่งสิ่งของถูกส่งคืนมา เราไม่เก็บสินค้าไว้เพื่อการแลกเปลี่ยน “เครดิต” ที่ท่านได้รับ อนุญาตให้ท่านใช้ซื้อบางอย่างที่แตกต่างออกไปพร้อมกันทั้งหมด หลังจากที่ได้ตรวจสอบคำสั่งซื้อเดิมของท่านแล้ว ทันทีที่เราได้รับสิ่งของซึ่งท่านส่งคืนมาแล้วหรือการคืนเงินได้รับการอนุมัติโดยเป็นไปตามการเสนอของท่าน เราจะส่งการแจ้งการได้รับสิ่งของของท่าน และ/หรือข้อความอีเมล์ แจ้งการให้เครดิตการคืนแก่ท่าน อย่างใดอย่างหนึ่ง ชนิดการคืนเงินจะมีพื้นฐานจากข้อโต้ตอบก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับชนิดของปัญหา ท่านจะได้รับการคืนเงินในบัญชีซึ่งท่านแจ้ง หรือเครดิตราคาเพื่อใช้ซื้อจะได้รับการออกเป็น ใบยืนยัน ซึ่งกรณีเช่นนั้นท่านสามารถใช้ได้ในการซื้อครั้งต่อไป หลังจากการแจ้งการอนุมัติของท่าน ท่านต้องแจ้งเราเช่นกันภายใน 14 วันตามเวลาในปฏิทิน จากวันที่ซึ่งสินค้าของท่านถูกส่งจากคลังสินค้าของเรา ในความเสียหายหรือความผิดพลาดใดๆ หลังจากระยะเวลานี้ไปแล้ว การรับประกันสินค้าปกติของท่านจะถูกนำมาใช้ได้ หากท่านได้รับสิ่งของใดซึ่งเสียหาย โปรดติดต่อเราผ่าน [email protected] และแจ้งเราให้ทราบลักษณะและขอบเขตของความเสียหาย รวมทั้งแจ้งชื่อของท่าน หมายเลขติดต่อ และเลขที่คำสั่งซื้อของท่าน

สิ่งของสินค้าซึ่งเสียหาย
เราจะคืนเงินให้สำหรับสิ่งของใดที่เสียหายระหว่างการส่ง ด้วยค่าใช้จ่ายของเราโดยเร็วที่สุดที่เราได้รับสิ่งของซึ่งเสียหายกลับมา เราขออภัยสำหรับความไม่สะดวกใดๆ ที่ท่านได้รับ ถือเป็นการช่วยเหลือเราอย่างมากหากท่านสามารถแนบรูปภาพดิจิทัลของความเสียหายไปด้วยเพื่อว่าเราสามารถประเมินและปฏิบัติการเปลี่ยนสินค้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

สินค้าบางอย่าง - มีรับประกันของผู้ผลิตเท่านั้น
สินค้าบางอย่างที่ขายผ่านไทยช้อป จะได้รับการบริการและสนับสนุนโดยผู้ผลิตสินค้าแต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นไปตามข้อมูลการรับประกันที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการ สำหรับสิ่งของซึ่งโฆษณาและขายด้วยการรับประกันของผู้ผลิต เราจะขอให้ท่านติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดสินค้าให้ในเบื้องต้นสำหรับการเปลี่ยนสินค้าหรือซ่อมแซมภายใต้ข้อกำหนดการรับประกัน

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท
ไทยช้อป ให้ความสำคัญอย่างมากในการบริการเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีตลอดไป หากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและหรือบริการใดๆ โปรดติดต่อเราได้ทันทีที่ [email protected] หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆที่ได้แจ้งไว้ในเว็ปไซด์ของเรา หากข้อร้องเรียนนั้นๆยังไม่ได้รับการแก้ไขจากเจ้าหน้าที่ของเราภายใน 30 วัน ท่านสามารถร้องเรียนไปได้ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อจะได้หาทางออกที่ยุติธรรมที่สุด

ความรับผิดของเรา
เราไม่ต้องรับผิดสำหรับ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียสัญญา การสูญเสียข้อมูลใดๆ หรือสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นทางอ้อมหรือซึ่งติดตามมา ไม่ว่าชนิดใดอย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้น และไม่ว่ามีสาเหตุมาจากการละเมิด (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ), การผิดสัญญา หรืออื่นใดก็ตาม ความรับผิดชอบรวมของเราต่อความรับผิดสำหรับสินค้าใดที่ส่งให้แก่ท่านไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือ อื่นใดก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่เกินจำนวนซึ่งท่านได้จ่ายให้แก่เราในส่วนของสินค้าซึ่งเป็นข้อพิพาท

ข้อมูลของท่าน - การใช้และคุ้มครอง
เรื่องทั่วไป
ท่านไม่อาจโอนสิทธิและหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากไทยช้อป การโอนสิทธิซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าไม่มีผลและเป็นโมฆะ หากข้อกำหนดใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ ได้รับการยึดถือโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจว่าไม่สมบูรณ์และไม่สามารถบังคับได้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม ความสมบูรณ์ของข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ และส่วนที่เหลือของข้อกำหนดซึ่งเป็นประเด็นปัญหา จะไม่ได้รับผลกระทบโดยเหตุดังกล่าว ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย ("กฎหมาย"), กรณีซึ่งเงื่อนไขและการรับประกันต่างๆ ไม่สามารถจำกัดได้ ความรับผิดใดๆ ในการผิดสัญญาของไทยช้อป ในเงื่อนไขและการรับประกันต่างๆ ดังกล่าว (นอกเหนือไปจากเงื่อนไขหรือการรับประกันซึ่งนำมาใช้โดยมาตรา 472 ของ “กฎหมาย” ดังกล่าว) จะจำกัด โดยเป็นทางเลือกของไทยช้อปในการเปลี่ยนสินค้า หรือการจัดส่งสินค้าแบบเดิมให้ใหม่ การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการเปลี่ยนสินค้า หรือเพื่อการให้ได้มาซึ่งสินค้าที่เท่าเทียมกัน การที่เราหรือท่านก็ตามไม่ได้บังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสละสิทธิในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าว การไม่ได้บังคับใช้สิทธิดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวในภายหลัง ไทยช้อปสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการขายได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม

เรื่องอื่นๆ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ จะมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาแต่ละฝ่ายและผู้สืบมรดก และผู้รับโอนสิทธิซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว และจะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงหลักการแห่งการขัดกันของกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ไม่อาจถูกโอนสิทธิหรือถูกโอนให้แก่บุคคลอื่นโดยที่ท่านไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากไทยช้อปก่อนได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ (รวมถึงทั้งหมดของนโยบายและสัญญาอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ ซึ่งถือว่าได้รวมเข้าด้วยกันแล้วโดยการอ้างอิงนี้) บันทึกไว้ซึ่งความเข้าใจทั้งหมดของคู่สัญญาทุกฝ่ายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้แทนสัญญาหรือความเข้าใจใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนและที่ใช้อยู่ในขณะนี้ระหว่างคู่สัญญาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การไม่บังคับใช้หรือการล่าช้าในการบังคับใช้สิทธิ อำนาจ สิทธิพิเศษใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าว หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งหนึ่งใดหรือการใช้เพียงบางส่วนในสิทธิ อำนาจ หรือ สิทธิพิเศษใด จะไม่ถือเป็นการระงับไปซึ่งการใช้สิทธิในครั้งอื่นหรือการใช้สิทธิในครั้งต่อไป หรือการใช้สิทธิ อำนาจ หรือ สิทธิพิเศษอื่นใด ท่านและไทยช้อปต่างเป็นผู้ประกอบการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ ด้านตัวแทน ความเป็นหุ้นส่วนกัน การร่วมค้า หรือการเป็นลูกจ้าง-นายจ้าง ที่ได้ถูกแสดงเจตจำนงหรือสร้างขึ้นโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ ความไม่สมบูรณ์หรือการใช้บังคับไม่ได้ของข้อกำหนดใดๆ ของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ หรือการใช้บังคับได้ของข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ ซึ่งทั้งหมดจะยังคงใช้บังคับได้และมีผลอยู่เหมือนเดิม

เหตุสุดวิสัย
ไทยช้อปไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ หากความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสมควรของไทยช้อป และไทยช้อปมีสิทธิที่จะได้รับการขยายเวลาออกไปที่สมควร สำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าวมาแล้วนั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และอยู่ในบังคับแห่งเขตอำนาจศาลของประเทศไทย โดยไม่เป็นการจำกัดเฉพาะว่าต้องเป็นศาลใดศาลหนึ่งเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ไทยช้อป อีคอมเมริซ์ จำกัด ซึ่งจะถูกอ้างถึงต่อไปในเอกสารนี้ว่า ไทยช้อป เป็นผู้ขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในระบบออนไลน์และหน้าร้าน ไทยช้อป ได้เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ของเรากับท่านและผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ของเว็บไซต์นี้ เราทราบดีว่าท่านอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยซึ่งข้อมูลที่สามารถบ่งบอกได้ถึงตัวตนของท่านซึ่งเราอาจเก็บรวบรวมไว้เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ ดังนั้น เราจึงได้กำหนดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า มีข้อมูลอะไรที่เราได้ทำการเก็บรวบรวมจากท่าน ตลอดจนวิธีการที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ และการดำเนินการกับข้อมูลเหล่านี้หลังจากที่เราได้เก็บรวบรวมขึ้นแล้ว หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเรา ที่ [email protected]

พันธกิจของเราต่อความปลอดภัยในระบบออนไลน์
ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการเก็บรักษาไว้โดยใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง ข้อมูลการจ่ายเงินที่มีความอ่อนไหว เช่น รายละเอียดของบัตรเครดิต จะไม่ถูกเก็บไว้กับระบบของเราในอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลของท่านอาจถูกแบ่งปันได้อย่างไร
ไทยช้อป จะให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลอื่นก็เฉพาะภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

• เมื่อการให้ข้อมูลนั้นเป็นความต้องการของกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น หมายศาล) หรือข้อบังคับทางกฎหมาย หรือ ถูกร้องขอโดยหน่วยงานรัฐบาล

• เมื่อมีพยานหลักฐานว่า บริษัทหรือบุคคลหนึ่งใด อาจประกอบกิจกรรมหลอกลวง ฉ้อฉลหรือการปฏิบัติซึ่งเป็นการฉ้อโกงอื่น ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลควรได้รับการแจ้งเตือน

• ให้แก่บุคคลที่เหมาะสม ในกรณีซึ่งการสื่อสารของท่านชี้นำว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น

• ให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำเสนอสินค้าและหรือบริการที่ไทยช้อป เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับท่าน ทั้งนี้อาจจะเป็นการนำเสนอผ่านทางพันธมิตรธุรกิจที่ได้รับการคัดกรองแล้วเท่านั้น

การเชิญชวนเพื่อน
ไทยช้อป จัดอำนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ท่านแนะนำเพื่อนๆ ให้แก่เรา ท่านจะต้องไม่ใช้บริการ "เชิญชวนเพื่อน" หรือบริการส่งต่อ อี-เมล์ อื่นๆ ที่เรานำเสนอเพื่อส่งข้อความขยะ (Spam) หรืออื่นใดก็ตาม ที่จะเป็นการส่งเนื้อหาซึ่งเป็นการละเมิดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของเรา

การลงทะเบียนสมาชิก
แบบฟอร์มการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของเรา ได้ขอให้ท่านให้ข้อมูลการติดต่อแก่เรา และอาจขอข้อมูลด้านสำมะโนประชากรด้วย เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านจากแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเราให้แก่ท่าน ข้อมูลการติดต่อของท่านยังถูกใช้เพื่อการติดต่อกับท่านในกรณีจำเป็นอีกด้วย

รหัสผ่าน
ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำการใดๆ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User Name) ที่อยู่อีเมล์ และ รหัสผ่านของท่าน ดังนั้น เราจึงไม่แนะนำให้ท่านเปิดเผยรหัสผ่านของท่านที่ใช้กับ ไทยช้อป แก่บุคคลอื่น หากท่านเลือกที่จะใช้ ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล์ และรหัสผ่าน ของท่านร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อจัดให้บริการเพิ่มเติมต่างๆ แก่ท่าน ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ดำเนินการด้วยข้อมูลเหล่านี้ และดังนั้นท่านจึงควรจะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อบุคคลอื่นนั้นด้วย

การออกจากการเป็นสมาชิก
หากท่านประสงค์จะออกจากฐานข้อมูลของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เพียงส่งข้อความ อี-เมล์ ถึงเราเพื่อแจ้งว่าต้องการออกจากฐานข้อมูล โดยผ่าน [email protected]

วิธีการปฏิบัติเพื่อปรับให้ข้อมูลของเรามีความทันสมัย
ไทยช้อป สงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ นี้ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตและกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ ดังนั้นท่านควรตรวจสอบกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าว