HOTLINE: 02-716-1135, 080-5747667   |   HP: 089-615-2226
0
เงื่อนไขซื้อ Service Voucher
Service voucher ทุกใบที่ทำการพิมพ์หรือส่งออกมาจากเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นใดอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Thaishope (ต่อจากนี้จะใช้คำว่า "service voucher") ซึ่งได้ทำการซื้อจากเจ้าของธุรกิจ (บริษัทผู้ค้า) ผ่านทาง Thaishopeโดย service voucher เหล่านี้จะถูกนำไปแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้าและบริการโดยได้รับส่วนลดจากราคาที่ตั้งไว้ ในการสั่งซื้อ service voucher จากเจ้าของกิจการนั้นๆผ่านทาง Thaishopeโดยยึดเอาเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานขึ้นมาเพื่อทำการสั่งซื้อ service voucher การที่คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้งานก็เพื่อที่เราจะได้สามารถทำให้คุณเข้าใช้งานระบบได้อย่างสะดวก ทั้งการพิมพ์คำสั่งซื้อของคุณออกมา ตรวจสอบคำสั่งซื้อครั้งที่ผ่านๆมาของคุณ ปรับเปลี่ยนสิ่งที่คุณสนใจ และเพื่อให้แน่ใจถึงการอนุญาตใช้งานของ service voucher หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนตัวของเรา กรุณาคลิกไปชมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Service voucher ที่คุณทำการสั่งซื้อผ่าน Thaishopeเป็นการแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้าหรือบริการกับบริษัทผู้ค้า ซึ่งบริษัทผู้ค้านั้นเป็นผู้ขาย ให้กับคุณโดยผ่านทาง Thaishopeบริษัทผู้ค้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการนำเสนอสินค้าหรือบริการใดๆให้กับคุณในการใช้ service voucher ที่คุณซื้อไปและทำการแลกเปลี่ยนกับบริษัทนั้นๆ Thaishopeและ บริษัทผู้ค้า ไม่รับผิดชอบต่อ service voucherที่อยู่ในความครอบครองของคุณแล้วเกิด สูญหาย หรือ ถูกขโมย ไปในกรณีใดๆทั้งสิ้น หมายเหตุ: ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

นโยบายและเงื่อนไขสำหรับ Service Voucher ของบริษัทผู้ค้า
• Service Voucher ของบริษัทผู้ค้าสามารถนำไปใช้ได้กับสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัทผู้ค้าเท่านั้น และอาจจะไม่ได้รวมถึงค่าขนส่งและค่าบริการยกขนสินค้า
• ในการใช้บริการแต่ละครั้ง สามารถใช้ Service Voucherได้เพียง 1 ใบเท่านั้น และ service vocuher 1 ใบจะสามารถนำมาใช้ได้ต่อการซื้อ 1 ครั้ง นอกเสียจากว่าจะมีการระบุไว้เป็นอื่นโดยทางบริษัทผู้ค้าเอง
• Thaishope และบริษัทผู้ค้า ไม่รับผิดชอบต่อ Service Voucher ที่สูญหาย หรือ ถูกขโมย หรือ ตัวเลขอ้างอิงของ Service Voucher ที่ถูกขโมยไป
• Service Voucher ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นใดจากบุคคลที่ 3 นอกเสียจากว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษจากบริษัทผู้ค้านั้นๆ
• Service Voucher นี้ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ นำไปขายหรือ แลกเปลี่ยน นอกเสียจากจะมีการทำไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
• การพยายามจะนำไปแลกเปลี่ยนที่มิได้สอดคล้องกับนโยบายและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือเป็นการทำให้ Service Voucher นั้นเป็นโมฆะ
• การเป็นโมฆะอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย

นโยบายและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการใช้ Service Voucher ทุกชนิดของ Thaishope
Service Voucher ทุกใบจะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขของ Thaishope และร้านอาหารหรือ บริษัทผู้ค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทผู้ค้า หรือ ร้านอาหาร คือผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ได้รับคำสั่งซื้อ

เจ้าของ และ ผู้ให้บริการตาม Service Voucher ในส่วนของบริษัทผู้ค้า ก็คือ ตัวบริษัทนั้นๆเอง ในฐานะของเจ้าของและผู้ให้บริการ คู้ค้าและหรือ บริษัท จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่หากเกิด การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ความเสียหาย การเรียกร้อง ความรับผิดชอบ อันเกิดจากการที่ลูกค้าผู้ใช้บริการเกิดประสบกับความเสียหาย และทางคู้ค้าและหรือบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่หากservice voucher ที่ไม่มีการนำไปใช้ จะมีการนำไปขอคืนเงิน เราถือว่าคุณได้สละสิทธิ์และยอมรับว่า Thaishope และ พนักงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง และ ตัวแทนใดๆของ Thaishope มิได้มีส่วนรับผิดชอบในการเรียกร้องความเสียหาย หรือ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ การบาดเจ็บใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ การกระทำหรือการละเลยของบริษัทคู่ค้าหรือร้านอาหารอันเกี่ยวเนื่องกับ Service Voucher และservice voucher ของบริษัทคู่ค้าจะสามารถนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและไม่สามารถนำมาแลกคืนเพื่อผลกำไรได้ รวมทั้งจะสามารถใช้ได้ไม่เกินวัน เดือน ปี ที่ระบุไว้บน Service Voucher

ตามที่มีกฎหมายระบุไว้ บริษัทผู้ค้าอาจมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดโอกาสให้คุณได้แลกเปลี่ยน Service Voucher ของคุณคืนเป็นเงินสดในมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่คุณจ่ายไปจริงในการซื้อ service voucherนั้น ในขณะที่วันที่หมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายที่คุณจะสามารถนำ Service Voucher ไปใช้กับบริษัทผู้ค้านั้นๆ เพื่อให้ได้ราคาโปรโมชั่นตามที่ Thaishope เสนอไว้บนเว็ปไซด์ และกฎหมายที่บังคับใช้อาจจะมีการระบุเพิ่มไว้ว่า บริษัทผู้ค้าจะรับผิดชอบในการคืนเงินตามมูลค่าเงินสดที่ลูกค้าได้จ่ายไปในการซื้อ Service Voucherไป อีกระยะหนึ่งที่เกินจากวันที่หมดอายุตามที่ระบุไว้บน Service Voucher ทั้งนี้ให้ถือว่าข้อตกลงนั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ Thaishope Thaishope สงวนสิทธิในการเปลื่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้ Service Voucher โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็ปไซด์ ทั้งนี้การเปลื่ยนแปลงจะไม่กระทบต่อมูลค่าที่ระบุไว้หากลูกค้าได้ชำระเงินค่า Service Voucher เรียบร้อยไปแล้วก่อนที่จะมีการแจ้งเปลื่ยนแปลง

การพิมพ์ซ้ำและหรือการทำสำเนาเพื่อใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับการอนุญาต จะได้รับการปฎิเสธและดำเนินคดีทางกฏหมาย